OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP-1/09

2009-01-21 16:31:48 Aktualności

W sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS GSM”

 

Nowy Korczyn, 2009-01-08
Znak:GKB-7331-CP-1/09       
OBWIESZCZENIE

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku P.Marcina Kameli z Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji „PROINWEST” – Kielce działającego w imieniu  POLKOMTEL S.A w Warszawie ul. Postępu 3  - Wójt Gminy w Nowym Korczynie odmówił decyzją  znak: GKB-7331-CP-1/08 z dnia 2009-01-08  ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS GSM” BT 10185 Nowy Korczyn na działce nr ewid. 494 położonej w Nowym Korczynie

 Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1 pokój nr 11 (w godz. od 7:30 do 15:30).


Wójt Gminy
Nowy Korczyn

inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: