OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/1/09

2009-01-21 16:40:32 Aktualności

W sprawie budowy wodociągu tranzytowego „NIDA 2000” na odcinku Nowy Korczyn-Solec Zdrój.

Nowy Korczyn,2009- 01-15

Znak:GKB-7639/1/09
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 21 ust.2 pkt.9,art.33 ust.1 pkt.2 i pkt.7, art. 73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000r, poz. 1071 z póź. zm.)
Wójt Gminy w Nowym Korczynie
podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w Starym Korczynie złożony w dniu 06.01.2009r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu tranzytowego „NIDA 2000” na odcinku Nowy Korczyn-Solec Zdrój.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, stosownie do art.33 ust.1 pkt.7,art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227) w związku z art. art.49 kpa- zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP tut. urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie i Urzędu Gminy w Solcu Zdroju.

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w  Nowym Korczynie
pokój nr 11, w godzinach urzędowania, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy
inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: