Zapytanie - sondaż rynku

2017-01-16 18:25:27 Aktualności

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Gminy Nowy Korczyn

Nowy Korczyn, dn. 16.01.2017 r.

ZAPYTANIE - SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z2.2017


1. Zamawiający:
Gmina Nowy Korczyn
2. Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Gminy Nowy Korczyn, co obejmuje:
1. Udzielanie porad prawnych przez Adwokata lub Radcę Prawnego w sprawach bieżących działalności Gminy Nowy Korczyn, opiniowanie projektów umów, aktów wewnętrznych, spraw pracowniczych i innych zleconych spraw.
2. Reprezentowanie przez Adwokata lub Radcę Prawnego Gminy Nowy Korczyn w sprawach sądowych.
3. Zapewnienie dyżurów przez Adwokata lub Radcę Prawnego w uzgodnionym dniu oraz godzinach w siedzibie Urzędu Gminy.
4. Udzielanie przez Adwokata lub Radcę Prawnego pracownikom Urzędu Gminy konsultacji telefonicznych oraz przez pocztę e -mail.
5. Pełna obsługa w zakresie zamówień publicznych – w szczególności prowadzenie postępowań, przygotowywanie dokumentacji przetargowej (za wyjątkiem opisu przedmiotu zamówienia). Przez pełną obsługę w zakresie zamówień publicznych należy rozumieć opracowanie przez kancelarię wszystkich dokumentów  związanych z udzielaniem zamówień publicznych  począwszy od SIWZ, ogłoszeń,  protokołów informacji dla wykonawców wezwań do wyjaśnień i uzupełnień, informacji o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawcy odrzuceniu oferty oraz innych niezbędnych dokumentów niezbędnych do udzielenia lub unieważnienia postepowania. Obsługa prawna będzie zobowiązana dokonywać otwarcia ofert i badania ofert w siedzibie zamawiającego pozostałe czynności należy wykonać w siedzibie kancelarii.
3. Termin realizacji zamówienia do - 31.12.2017 r.
4. Kryteria wyboru oferty:

60 % Cena, przedstawiona w formularzu ofertowym
40 % doświadczenie w obsłudze prawnej jst.  w których kancelaria wykonywała lub wykonuje wszystkie czynności wskazane w pkt. 2 - Zapytania - (powyżej 12 miesięcy), do oceny należy przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych usług prawnych wskazując Zamawiającego (jst.) oraz daty świadczenia usługi - rozpoczęcia i zakończenia. Wykonawca którego oferta będzie wybrana przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany okazania umów z których będzie wynikał zakres świadczonej obsługi prawnej. Maksymalna ilość punktów wykonawca otrzyma za 5 wykonanych usług do pkt nie jest wliczane doświadczenie z pkt 5. 
5. Inne istotne warunki zamówienia:   
5.1 Zamawiający wymaga 3 letniego doświadczenia w obsłudze prawnej gmin oraz ich jednostek organizacyjnych, w tym zamówień publicznych z udziałem środków UE potwierdzonych referencjami. Zakres wymaganej obsługi musi być zgodny z opisanym przedmiotem zamówienia w pkt. 2 – Zapytania
5.2 Zamawiający wymaga dysponowaniem minimum dwoma Radcami Prawnymi lub Adwokatami którzy posiadają doświadczenie tożsame z wymaganym w pkt. 5.1 oraz dodatkowo jeżeli wymienione osoby z tytułem zawodowym nie spełniają doświadczenia w zakresie obsługi z zamówieniami publicznymi - jedną osobą posiadająca ponad 5 letnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych. Wskazana osoba musi posiadać ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty wraz z kopią referencji i wykazem usług.
6. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@nowykorczvn.pl lub
2. faxem: 41/377 10 44 lub
3. drogą pocztową na adres :
Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn Oferty należy składać do: 19.01.2017 r., godz. 13:00.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych.
7.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Monika Kulczyk Tel. 41 234 54 33

Do pobrania:
  >> Formularz oferty [DOC]
  >> Projekt umowy [DOC]

Zobacz również: