Ogłoszenie o konkursie

2017-01-18 19:55:48 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Nazwa zadania:  Profilaktyka  i   zwalczanie  problemu  alkoholizmu.

  

  Rodzaj  zadania  i  wysokość  środków  publicznych  na  realizację.

 

1. "Organizowanie i rozwój  kultury fizycznej wśród  dzieci i młodzieży szkolnej w   ramach  zajęć  pozalekcyjnych "    - 7 000zł,

 

    Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 1817), na podstawie uchwały Nr XV/97/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 02 marca 2016r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uchwały Nr XXII/141/2016  Rady Gminy z dnia  28  listopada  2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

 

Zasady przyznania dotacji

 

W odniesieniu  do  w/w zadania  oferty winny być przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817).  Uczestnikami  konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817).

 

Miejsce realizacji zadania

Obiekty szkolne lokalnych placówek, obiekty sportowe, inne spełniające warunki wymagane do prowadzenia tego typu działalności.

 

Termin realizacji

od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz 1300).

 

Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie  I  piętro   lub  pocztą (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Gminy w Nowym Korczynie  ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn   w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta  realizacji  zadania publicznego - podać tytuł rodzaju zadania)"   w  terminie do dnia  10  luty 2017r.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy Nowy Korczyn

Paweł Zagaja

Zobacz również: