Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego

2017-01-31 14:02:54 Aktualności

na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie”

Wójt Gminy Nowy Korczyn
Na podstawie art. 11 ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz 1817) i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.  poz.930 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XV/97/2016 Rady Gminy w Nowym Korczynie  z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na lata 2016-2018

ogłasza

otwarty konkurs na realizację w 2017 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie”
1. Rodzaj zadania
Zadanie dotyczy organizowania pomocy w formie paczek żywnościowych dla ok. 1000  potrzebujących osób będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.
Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
2. Wysokość dotacji na realizację zadania
  a. Na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej w 2017 r. przeznacza się kwotę 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
  b. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można realizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskują akceptacji Wójta Gminy Nowy Korczyn lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3. Zasady przyznania dotacji
  a. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert po zawarciu umowy na realizację zadania, o którym mowa w punkcie 1, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
  b. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty o których mowa w:
   • art.25 ustawy o pomocy społecznej - dla zadania obszaru z pomocy społecznej.
   • art.3 ust.2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
  c. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości wykonały zlecone zadanie z zakresu pomocy społecznej lub działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
  d. Oferta podmiotu uprawnionego do jej założenia powinna być zgodna z wzorami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  e. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4. Termin i warunki realizacji zadania
  a. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs" oraz informacją jakiego zadania dotyczy.
  b. Zadanie ma być realizowane od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
  c. Zadanie ma być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
5. Termin składania ofert
  1. Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy w zakresie „Pozyskiwania  żywności  dla  podopiecznych Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie" należy składać w sekretariacie Urząd Gminy w Nowym Korczynie, piętro I, pokój 5 osobiście w terminie do dnia 22 luty 2017 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
  l. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.
  2. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.
  3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 Kryteria oceny ofert są następujące:
  1. czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,
  2. czy Oferent posiada odpowiedni zasób wiedzy fachowej i doświadczenie oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,
  3. czy Oferent zobowiązuje się do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizacje środków pieniężnych, czy też za inną oferowaną przez niego kwotę
  4. czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,
  5. ocena przedstawionej przez oferenta kalkulacji kosztów na realizację zadania objętego konkursem.
  7. Informacja o realizacji podobnych zadań w 2016 r.
Zadania z zakresu pozyskiwania żywności od organizacji pożytku publicznego w roku poprzednim  były realizowane  przez Świętokrzyski  Bank Żywności, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,Aleja 3-go Maja 73.  -  5 000zł.

Do pobrania:
  >> Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 stycznia 2017 r.
  >> Załącznik nr 1
  >> Załącznik nr 2 - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert


Zobacz również: