Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-02-16 19:31:27 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie : Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2017 - zadanie " Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych ".

Realizację zadania powierzono
Klubowi  Sportowemu  "Wisła"  Nowy Korczyn
28-136 Nowy  Korczyn .

Wysokość   środków  na  realizację  zadania  w  roku 2017 wynosi  65 000,00 - ( sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych ).
                                                                                                       
Wójt Gminy
Paweł Zagaja

 

Zobacz również: