Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-02-17 12:20:23 Aktualności

Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu - “Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych“

Wójt  Gminy  Nowy Korczyn  informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ) na terenie Gminy Nowy Korczyn  w  zakresie :  
    Profilaktyka  i  zwalczanie  problemu  alkoholizmu  -
“ Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych“

Realizację zadania powierzono
Ludowemu Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  "Wisła"
Nowy Korczyn ul. Partyzantów 13.
28-136 Nowy  Korczyn .
 
Wysokość   środków  na  realizację  zadania  w  roku 2017 wynosi  7 000,00 - ( siedem  tysięcy złotych ).

Wójt Gminy
Paweł Zagaja

Zobacz również: