Dyrektor Biura Obsługi  Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

2009-04-02 13:04:13 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w  Nowym Korczynie

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. Nr. 146, poz. 1222).

Dyrektor
Biura Obsługi  Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie
ul. Buska 7


Ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy
w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w  Nowym Korczynie

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Obsługi  Szkół Samorządowych, ul.Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn
Wymiar etatu: w pełnym wymierze
Rodzaj umowy: umowa o pracę


Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:


1.posiada obywatelstwo polskie,
2.posiada zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3.niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4.cieszy się nieposzlakowaną opinią.
5.spełnia jeden z poniższych warunków:
   a.ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   b.ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   c.jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   d.posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


6.znajomość księgowości budżetowej,
7.znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
8.biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: Księgowość budżetowa - firmy VULCAN

Wymagania dodatkowe:


Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.


Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:


1.obsługa finansowo-księgowa BOSzS i obsługiwanych szkół i punktu przedszkolnego – prowadzenie pełnej księgowości placówek za pomocą programu finansowo – księgowego.
2.ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie:
a.prowadzenia rachunkowości  obsługiwanych jednostek budżetowych;
b.wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
c.dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
d.dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3.sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
4.uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
5.sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
6.nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
7.przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.


wymagane dokumenty:


1.Kwestionariusz osobowy.
2.Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
3.Kopie świadectw pracy.
4.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie ul. Buska 7 w godz. 8:00 -15:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem kandydata z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko urzędnicze “Główny Księgowy – BOSzS” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2009r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15 kwietnia 2009 r. o godz. 12:00 w siedzibie biura.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.nowykorczyn.pl zakładka BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biura.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Biurze Obsługi  Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie (BOSzS)i zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie BOSzS przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. BOSzS w Nowym Korczynie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w BOSzS w Nowym Korczynie z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

***********************************************

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W Biurze Obsługi Szkół Samorządowych W NOWYM KORCZYNIE
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych W NOWYM KORCZYNIE

1.W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat spełniający wymagania formalne.
2. Komisja w składzie:
    Krystyna Szafraniec - przewodniczący Komisji
   Joanna Wilk - sekretarz Komisji
   Halina Boduszek - członek Komisji
3.Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych nr 1/09 wybrano następujących kandydatów:
Lp. Imię i nazwisko Adres Wyniki rozmowy
1. Elżbieta Jaśkiewicz Badrzychowice 54 Pozytywny

4.Zastosowano następujące metody naboru : konkurs
5.Zastosowano następujące techniki naboru:
Postępowanie rekrutacyjne składało się z dwóch etapów :
-etap pierwszy - jawne otwarcie oferty i dokonanie wstępnej oceny formalnej złożonych ofert,
-etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna polegająca na zbadaniu predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, osiągnięć zawodowych w poprzednich miejscach pracy, przebiegu drogi zawodowej oraz celów zawodowych kandydata.

6.Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że spełnia ona wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny. Komisja stwierdziła, że kandydat wykazuje się znajomością ustaw o finansach publicznych i rachunkowości jak również Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty oraz znajomością obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości. Posiadane kwalifikacje oraz wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie pracy na w/w stanowisku.
7.Załączniki do protokołu:
a/ kopia ogłoszenia o naborze,
b/ kopia dokumentów aplikacyjnych kandydatów
c/ wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.
          Protokół sporządził:                                                           Zatwierdził:
                                                                                    Dyrektor BOSzS:   Krystyna Szafraniec          
 15.04.2009 r. Joanna Wilk                                                        

Podpisy członków Komisji :
1...........................................
2...........................................
3...........................................


Nowy Korczyn 15.04.2009 r. .

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko pracy – Główny Księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie
 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych  w Nowym Korczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych została wybrana Pani Elżbieta Jaśkiewicz zam. Badrzychowice 54.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Elżbieta Jaśkiewicz w rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą na temat instytucji, w której ubiegała się o zatrudnienie na w/w stanowisku pracy. Posiada wymaganą znajomość przepisów prawa, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, oraz ustawy o zamówieniach publicznych,  Ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty.  Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i posiada predyspozycje do pracy na stanowisku urzędniczym.

Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie
Krystyna Szafraniec

**********************************************

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy
   Kategoria: Ogłoszenia o naborze

   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego
   w wymiarze pełnego  etatu w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Biurze Obsługi Szkół Samorządowychw Nowym Korczynie

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu
  rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
  w ogłoszeniu:
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Elżbieta Jaśkiewicz Badrzychowice 54
15.04.2009 r. Dyrektor BOSzS: Krystyna Szafraniec

Zobacz również: