Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 czerwca 2017r.

2017-06-06 13:07:08 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art.61 § 4,art.10 i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.),art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.)                                                                                 

zawiadamiam:
że na wniosek Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :
- zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad rzeką Nidą w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych 1620, 1244, 1245, 1247, 1841 położonych w miejscowości Nowy Korczyn.


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr sprawy ZITŚ.6733.2.2017) wraz ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie znajduje się w Referacie  Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 pokój nr 12.

    W związku z tym wyjaśnia się, że:

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo wglądu w akta sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.
                                                                                                    
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie bip:www.nowykorczyn.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz przesłanie sołtysowi wsi Nowy Korczyn celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.        

Zobacz również: