OBWIESZCZENIE

2009-04-02 20:42:27 Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 02 kwietnia 2009r.. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 02 kwietnia 2009r..

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Działając na podstawie przepisów art.61 § 4, art.10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.),art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam:                                                                                   że na wniosek Gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP na cele związane z dotychczasową funkcją budynku i na cele społeczno-kulturalne, znajdującego się  na działce nr ewid. 451/ i 451/3 w Brzostkowie.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr sprawy GKM. 7331-CP/1/09) znajduje się na stanowisku ds. infrastruktury technicznej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i mienia komunalnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 pokój nr 11.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 16 kwietnia 2009r.w godzinach pracy Urzędu.

         
WÓJT

         inż.Wiktor Kwas

Zobacz również: