OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2009-05-14 07:53:34 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

Wójt Gminy
Nowy Korczyn
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                   W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE
Wolne stanowisko urzędnicze:
Sekretarz Gminy
I. Opis stanowiska i zakresu zadań wykonywanych.
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu bieżącego kierowania pracą Urzędu Gminy w Nowym Korczynie :
1) organizacja i koordynacja pracy w Urzędzie w oparciu o Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu,
2) kierowanie pracą Urzędu oraz prowadzenie spraw należących do kompetencji Wójta Gminy z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy,
3) wewnętrzna kontrola pracy w Urzędzie oraz wszelkie czynności dotyczące usprawniania prac w Urzędzie,
4) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie,
5) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

II. Niezbędne wymagania.
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe potwierdzone odpowiednim oświadczeniem,
4) wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie,
5) dziesięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub dziesięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy oraz co najmniej pięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
6) znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  przepisów Kodeksu Cywilnego, przepisów z zakresu Prawa Karnego, Prawa Pracy,
7) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych (w tym dokładna znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013),potwierdzona świadectwami ukończenia kursów, certyfikatem, dyplomem studiów podyplomowych bądź innymi dokumentami potwierdzającymi wiedzę w tym zakresie oraz dokumentami lub referencjami oraz osiągnięciami w zakresie zrealizowanych inwestycji z podaniem ich ilości i wartości,
8) znajomość struktury i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
9) bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( w tym znajomość programu MS Office, Exel), potwierdzona stosownymi dokumentami,
10) nie przynależność do partii politycznych w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
III. Wymagania pożądane
1) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej oraz innym pracownikom Urzędu,
2) znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie : angielski lub niemiecki do wyboru,
3) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
4) wysoka kultura osobista oraz miła aparycja,
5) odpowiedzialność i rzetelność,
6) odporność na stres,
7) nieposzlakowana opinia,
8) dyspozycyjność.
IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty.
1) Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
2) List motywacyjny.
3) Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
4) Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)”

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do dnia 3 czerwca 2009r.  do godz. 15.00 pod adresem : Urząd Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 7, 28- 136 Nowy Korczyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy”.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
V. Etapy konkursu.

Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ( z regulaminem naboru można się zapoznać w  Urzędzie Gminy  w Nowym Korczynie.


W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym.

Lista osób, które spełnią wymogi formalne zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna - sprawdzenie wiedzy kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. Z regulaminem naboru można się zapoznać w  Urzędzie Gminy  w Nowym Korczynie .

**************************************************************


Zobacz również: