OBWIESZCZENIE

2009-05-29 12:52:28 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 29 maja 2009r..

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

            Działając na podstawie przepisów art.61 § 4, art.10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.),art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm. )zawiadamiam:                                                                                                                  że na wniosek ELTEL Networsk S.A w Poznaniu zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania na rzecz  Telekomunikacji Polskiej w Warszawie- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „budowy odcinka doziemnej kanalizacji teletechnicznej z dwiema studzienkami TT i słupkiem TT, w ramach przebudowy istniejących przyłączy teletechnicznych-napowietrznych ,w pasie drogi gminnej na działce nr ewid. 1264 i 1268” w Nowym Korczynie.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr sprawy GKB. 7331-CP/3/09) znajduje się na stanowisku ds. infrastruktury technicznej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i mienia komunalnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 pokój nr 11.

 

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 12 czerwca 2009r.w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                         

WÓJT

 

                                                                                               inż.Wiktor Kwas

 

Zobacz również: