OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP/2/2009

2009-07-03 21:51:36 Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Nowy Korczyn,2009-06-29

 

Znak:GKB-7331-CP/2/2009

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

 

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Nowy Korczyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegającej na :

przebudowie kompleksu stadionowego, rozbudowie budynku muszli koncertowej                  o zespół szatniowo-administracyjny wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1180/1, 1179, 1178, 1177, 1176, 1175           w Nowym Korczynie gm. Nowy Korczyn

 

.W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego

ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia

w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul.Krakowska 1 , pokój nr 11

Wójt Gminy

inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: