OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 sierpnia 2018r.

2018-08-16 10:28:26 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art.61 § 4,art.10 i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.),art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)                                                                                 

zawiadamiam:

że na wniosek Spółki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna działającej przez pełnomocnika Pana Romana Zielińskiego reprezentującego firmę EKOBOX S.A. Wiśniówka 75, gm.Masłów,26- 050 Zagnańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :

- przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN - 15 KV związanej z modernizacją RS Nowy Korczyn w miejscowości  Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn - RE Busko na działkach o numerach ewidencyjnych :

Obręb nr 11 Nowy Korczyn

1670, 1669, 1672, 1021, 1663, 1925/2, 1390, 2000, 1388, 1382, 1385, 1378, 1392/1, 1392/2, 1394/1, 1394/2, 1925/1, 1948/1, 1948/2, 2012/1, 2012/2, 1396, 2013, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1470, 1480, 1481, 1484, 1977, 1489, 1491, 1968, 1997, 1855, 2025, 1582, 1583, 1846, 1398, 1400, 1847, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1036, 1010, 1017, 881, 2023, 2025, 2049, 611, 614, 845, 907, 908/2, 908/1, 909, 911, 910, 913, 914, 915, 916/2, 917, 918, 919, 932, 1889/1, 1581/2, 1986, 1945/1, 1987, 1998, 1020, 1049, 1032, 1033, 1034, 1490, 1252, 1253, 1274, 1273, 1584, 2027, 1181

Obręb nr 6 Grotniki Duże

54, 50, 51, 52, 53, 47, 48, 49, 114, 115, 621.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr sprawy ZITŚ.6733.2.2018) wraz ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie znajduje się w Referacie  Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 pokój nr 12.

W związku z tym wyjaśnia się, że:

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo wglądu w akta sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie bip:www.nowykorczyn.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz przesłanie sołtysowi wsi Nowy Korczyn celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                

Zobacz również: