OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP-2/09

2009-07-27 14:33:10 Aktualności

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku gminy Nowy Korczyn- Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: GKB-7331-CP-2/09 z dnia 2009-07-24 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie kompleksu stadionowego,

Nowy Korczyn, 2009-07-24

                                                                                        

Znak:GKB-7331-CP-2/09                                                                               

 

                                                           OBWIESZCZENIE

 

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku gminy Nowy Korczyn- Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: GKB-7331-CP-2/09 z dnia 2009-07-24  ustalił  lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie kompleksu stadionowego, rozbudowie budynku muszli koncertowej o zespół szatniowo-administracyjny wraz z  przebudową i budową infrastruktury technicznej, zlokalizowanego na działce nr ewid.1180/1,1179,1178, 1177, 1176, 1175 w Nowym Korczynie

Niniejszym pismem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

                                                                            Wójt Gminy

                       Nowy Korczyn

 

                           inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: