Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży

2006-09-01 12:46:06 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży na własność, położonych na terenie Gminy Nowy Korczyn.

GKB-R/7011-1/06 Nowy Korczyn, 01.09.2006 Ogłoszenie Wójt Gminy Nowy Korczyn, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczonych do sprzedaży na własność, położonych na terenie Gminy Nowy Korczyn. 1. Położenie nieruchomości: Nowy Korczyn, ul. Grotnicka Dolna. Nr geodezyjny: 2008. Powierzchnia (m2): 98. Nr KW:17282. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn – nieruchomość położona jest na terenie koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej w tym drobnych usług. Opis nieruchomości: ½ udziału w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym. Forma sprzedaży:Bezprzetargowa – na rzecz współwłaściciela. Cena nieruchomości w zł: 2.265,00 2. Położenie nieruchomości: Nowy Korczyn, Rynek; Nr geodezyjny:1126; Powierzchnia (m2): 156; Nr KW: 7498, Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn – nieruchomość położona jest na terenie koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej w tym drobnych usług. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym. Forma sprzedaży: Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, po zaspokojeniu roszczenia z tytułu pierwszeństwa zakupu przysługującego najemcy. Cena nieruchomości w zł.: 19.500,00 3. Położenie nieruchomości: Nowy Korczyn, ul. Rzeźnicza. Nr geodezyjny: 1180/5. Pow. (m2): 3771. Nr KW: 44086. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn – nieruchomość położona jest na terenie przedsiębiorczości komercyjnej. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami magazynowymi, budynkiem sortowni z częścią biurowo-socjalną. Forma sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony. Cena nieruchomości w zł: 180.300,00 1. Wykaz ustalono na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r,. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 2. Wykaz niniejszy będzie wywieszony na okres 21 dni (od dnia 01 września 2006r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Korczyn, www.nowykorczyn.pl 3. W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (tj. do dnia 13 października 2006r.) przyjmowane są wnioski osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. 4. Do ceny przedmiotowych nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z ustawą 5. Szczegółowe informacje dot w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Korczyn, tel. 0413771003 w. 30. Wójt Gminy mgr inż. Janusz Gajda

Zobacz również: