Z a w i a d o m i e n i e Znak:GKB-7331-CP/1//09

2009-08-14 14:42:08 Aktualności

Nowym Korczynie zawiadamia, ze zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS

Nowy Korczyn,2009-08-14

 

Znak:GKB-7331-CP/1//09

 

Z a w i a d o m i e n i e

                                                         ---------------------------

 

     Stosownie do art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity- Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze. zm./  Urząd Gminy                                      Nowym Korczynie  zawiadamia, ze zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS GSM” BT 10185 na działce nr ewid. 494 położonej w Nowym Korczynie.

 

W związku z tym wyjaśnia się, że:

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo wglądu w akta sprawy i zgłoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń co do zebranych dowodów                i materiałów w przedmiotowej sprawie . Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

Zobacz również: