Projekt „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

2020-04-23 12:30:06 Aktualności

MGOPS w Nowym Korczynie przystąpił do projektu „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” realizowany jest przez dwóch Partnerów:
1. Gmina Pacanów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 jako Partner Wiodący.
2. Gmina Nowy Korczyn / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, jako Partner.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe).
Czas realizacji Projektu: od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r.
MGOPS w Nowym Korczynie przystąpił do projektu gdyż ma on na celu realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które są realizowane  przez Ośrodek i służą rozwiązywaniu problemów społecznych w gminie.

Zobacz również: