Zaproszenie do złożenia oferty na wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

2009-09-18 13:52:36 Aktualności

ZAPROSZENIE Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

ZAPROSZENIE

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na:  wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.
I.Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.
II. Zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót który stanowi załącznik do zaproszenia
III. Opis i przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia i jest do pobrania bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.nowykorczyn.pl Roboty winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i normami oraz zasadami wykonania robót budowlanych obowiązującymi w tym zakresie.
IV. Przewidywany termin wykonania prac do 30.10. 2009 r.
V. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dołączyć do wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 2:
1. Kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru przedmiotu zamówienia,
2. Odpis zaświadczenia z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert,
3. potwierdzenie wniesionego wadium w wysokości 500 zł w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Wadium można wnieść w pieniądzu w na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto bankowe Bank Spółdzielczy Kielce o/Nowy Korczyn o nr 11 8493 0004 0130 0200 0231 0005
• Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: najniższa cena.
Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia 25.09.2009 r. do godz. 10:00. Otwarcie komisyjne złożonych ofert nastąpi w dniu o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 6.
O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Stefan Majcher – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy, tel. 041/3771003 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1300.

Dokumenty:

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Plan

OFERTA BRZOSTKOW

Zobacz również: