ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach

2009-10-02 15:34:13 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach  o wartości poniżej 14000 Euro
Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej
w Ostrowcach
I.Opis przedmiotu zamówienia:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowcach.
II. Zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót który stanowi załącznik do zaproszenia
III. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia i jest do pobrania bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.nowykorczyn.pl Roboty winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i normami oraz zasadami wykonania robót budowlanych obowiązującymi w tym zakresie.
IV. Przewidywany termin wykonania prac do 20.11. 2009 r. Okres gwarancji 36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu odbioru końcowego.
V. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dołączyć do wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 2 oraz:
1. Kosztorys szczegółowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru przedmiotu zamówienia. Należy przyjąć grubość papy termozgrzewalnej co najmniej 5,2 mm. 
2. Odpis zaświadczenia z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym co najmniej 1 robota o wartości 50 000 zł.  wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota ta została wykonana należycie(referencje lub protokół odbioru końcowego).
4. potwierdzenie wniesionego wadium w wysokości 500 zł w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Wadium można wnieść w pieniądzu w na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto bankowe Bank Spółdzielczy Kielce o/Nowy Korczyn o nr 11 8493 0004 0130 0200 0231 0005
VI. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
najniższa cena.
Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.10.2009 r. do godz. 10:00. Otwarcie komisyjne złożonych ofert nastąpi w dniu o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 6.
O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Stefan Majcher – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy, tel. 041/3771003 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1400.

Dokumenty:

Oferta


Przedmiar 1

Przedmiar 2

Zobacz również: