Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

2021-02-25 11:23:12 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz 1057 z późn. zm.) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: „Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu” – „Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych”.

Realizację zadania powierzono
Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Wisła” Nowy Korczyn

- wysokość  środków – 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

Zobacz również: