ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2010

2010-01-27 15:28:55 Aktualności

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie nr 0012 Ostrowce

            ZARZĄDZENIE  Nr  1 / 2010

 

                                               Wójta Gminy Nowy Korczyn 

                                                    z dnia 27.01.2010roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ostrowcach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu .

 

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 z późn. zmianami)  oraz  uchwały Rady Gminy w Nowy Korczynie Nr XXXVII/189/2009  z dnia 21 października 2009  roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ostrowcach zarządzam co następuje :

                                                          

§ 1

Podaję  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży położonej  w obrębie nr 0012 Ostrowce oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 12 o powierzchni 1,66 ha , wymienionej w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wymieniony  w § 1 załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia , będący jednocześnie wykazem    nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni , a informacja o jego wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „ Echu Dnia”  , a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.nowykorczyn.pl.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia  powierza  się Referatowi  Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1  do zarządzenia  Nr  1/2010   Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 27.01.2010   roku  w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej  w Ostrowcach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Lp.

Nr

KW

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

opis

Przeznaczenie w m.p.z.p

Forma

zbycia

Cena sprzedaży

(złotych)

netto

1

2

3

4

5

6

7

9

10

1.

 

 

 

brak

12

1,66

Ostrowce

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi nieruchomość gruntową o pow.1,66 ha

w  tym:grunty orne RIVa-0,56 ha,

grunty orne RIVb – O,49 ha,

pastwiska trwałe PsV – 0,40 ha,

nieużytki N- 0,21ha

Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p.                Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie „koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej w tym drobnych usług”

sprzedaż

80842,00 zł.

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa w dniu 11.03.2010 r.

W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 w godz. 900 - 1400  w pokoju nr 11 lub nr tel. (0-41) 3771003 w.32.

 

 

 

 

Zobacz również: