OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-02-10 09:18:51 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Informatyka W Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Informatyka
W Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1
 
I. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. nieposzlakowana opinia,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne lub pokrewne,
2. znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu: samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
3. umiejętność administrowania serwerów LINUX SUSE, WINDOWS SERWER,
4. znajomość zagadnień związanych z budową serwisów internetowych,
5. znajomość baz danych - programu płatnik,
6. znajomość sieci LAN,
7. obsługa i konfiguracja ROUTERÓW,
8. znajomość HTML, PHP, MYSQL,
9. znajomość programów wykorzystywanych w administracji samorządowej:        Gmina, Puma, Bestia, Satvrn-HR, Vulkan, Lex, TraficP, TraficM,
10. umiejętność administrowania prawidłową pracą fotoradaru Fotorapid CM.

III. Wymagania dodatkowe:
1. samodzielność,
2. odpowiedzialność,
3. rzetelność i dokładność,
4. dyspozycyjność,
5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
6. umiejętność pracy w zespole.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy,
2. zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
3. kontrola funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych,
4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,
5. archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych,
6. zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed ingerencją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi,
7. sprawowanie opieki nad serwerem i zainstalowanym na nim oprogramowaniem,
8. dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych i ich wdrażanie,
9. instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innych urządzeń komputerowych,
10. prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji,
11. usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego,
12. prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
13. prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy
14. podstawowe szkolenie pracowników oraz udzielanie pomocy w zakresie obsługi komputerów oraz działających programów komputerowych,
15. koordynacja i organizacja systemów informatycznych związanych z wyborami.
16. administracja  pracą systemu informatycznego Straży Gminnej,
17. nadzorowanie prawidłową praca fotoradaru Fotorapid CM.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie                  i kwalifikacje,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. kserokopia prawa jazdy,
6. kserokopia książeczki wojskowej,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin: 22.02.2010r.
2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym
z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk
w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie”
3) miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy - lub na adres Urząd Gminy w Nowym Korczynie,
ul. Krakowska 1, 28- 136 N. Korczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie - UG w Nowym Korczynie lub pod
tel. (041) 377 10 03.

Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne,
o których mowa w pkt.3.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VII. Etapy konkursu:
Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym
Lista osób, które spełnią wymogi formalne zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie. 
II etap – kwalifikacja merytoryczna.
1. Przeprowadzenie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę kandydatów.
2. Sprawdzenie wiedzy kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  zostanie upowszechniona
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn (www.nowykorczyn.pl ) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. 

Zobacz również: