OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-06-02 10:17:44 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO APLIKANT STRAŻY GMINNEJ w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO APLIKANT STRAŻY GMINNEJ w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1

 

 

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
,,Aplikant Straży Gminnej” – 1 etat
w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1

 

 

I.                   Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. ukończony 21 rok życia,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
    publicznych,
4. posiadanie minimalnie wykształcenia średniego,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

7.nieposzlakowana opinia,

8.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

9.znajomość ustaw w tym:

a) ustawa o strażach gminnych (miejskich)

b) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

c) ustawa o samorządzie gminnym,

d) ustawa Kodeks Wykroczeń,

e) ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
f)
ustawa Kodeks Karny (w zakresie niezbędnym na stanowisku)

g) ustawa o Prawo o ruchu drogowym,
10. bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna - pozwalająca na zatrudnienie
       na określonym stanowisku,

11. biegła znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych,
12. prawo jazdy kat. B
13. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może
      wykonywać dodatkowych zajęć  tożsamych, pozostających w sprzeczności lub
      związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych,

      wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

14. oświadczenie o niekaralności własnoręcznie podpisane.

 

 

 

 

 

 

II.                 Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,
2) umiejętności współżycia w grupie,

3) obowiązkowość,

4) znajomość topografii Gminy Nowy Korczyn,
5) umiejętność pracy w stresie,

 

 

 

III.             Wymagania mile widziane:

1)      doświadczenia zawodowe w organizacjach zapewniających bezpieczeństwo,

2)      ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub uczestnictwo
    w kursie,

3)      posiadanie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach związanych
z  wykonywaniem pracy strażnika (sztuki walki, sporty obronne, specjalistyczne kursy) 
Kandydat otrzyma dodatkowe punkty przy ocenie jeżeli będzie spełniał w/w wymagania.

   

 

 

IV.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Realizacja obowiązków strażnika gminnego, określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 779 z późn.
zm.)

              

       V.        Wymagane dokumenty:

      1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
      2. list motywacyjny

                   3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i uprawnienia,

                   4. kserokopia dowodu osobistego,
                   5. 
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
                     o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o stanie zdrowia,

                   6. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
                   7. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku,
                 8. kserokopia książeczki wojskowej,

     9. kserokopia prawa jazdy (str. 1 i 2)

  

 

 

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin wpływu ofert do Urzędu: 16.06.2010 r.
2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym
    z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Aplikant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie”

3) miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy - lub na adres Urząd Gminy w Nowym Korczynie,
    ul. Krakowska 1, 28- 136 N. Korczyn.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie - UG w Nowym Korczynie lub pod
    tel. (041) 377 10 03.

Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne,
o których mowa w pkt.5.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VII. Etapy konkursu:
Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym
Lista osób, które spełnią wymogi formalne zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie. 
II etap – kwalifikacja merytoryczna.
1. Przeprowadzenie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę kandydatów.
2. Sprawdzenie wiedzy kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  zostanie upowszechniona
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn (
www.nowykorczyn.pl ) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE, UL. KRAKOWSKA 1


Aplikant Straży Gminnej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana następująca oferta:

P. Lucjan Wiśniewski, zam. Olganów 24, 28-100 Busko - Zdrój
                         


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Lucjan Wiśniewski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Aplikant Straży Gminnej przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.
W trakcie przeprowadzonego testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się
 niezbędną wiedzą wymaganą do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku pracy.

 

Nowy Korczyn, dn. 28.06.2010r.

Zobacz również: