Zapytanie - sondaż rynku

2018-09-11 21:10:45 Aktualności

Zaprojektowanie oraz wykonanie 3 szt. jednostronnych tablic wolnostojących o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WŚ. więcej»

Decyzja Starosty buskiego z dnia 28.08.2018 r.

2018-09-03 10:48:34 Aktualności

Starosta buski na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-08-28 23:30:27 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 20 szt. piłek nożnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 sierpnia 2018r.

2018-08-24 09:25:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 224 oraz 432.
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 sierpnia 2018r.

2018-08-16 10:28:26 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-08-03 23:40:02 Aktualności

Wójtt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia strony postępowania że na wniosek Powiatu Buskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki-Zagajów-Chinków-Strażnik-Solec Zdrój
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2018r.

2018-08-01 15:23:07 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

2018-08-01 13:36:13 Aktualności

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”). więcej»

Gmina Nowy Korczyn rozpoczyna program partnerski dotyczący wdrożenia e-usług

2018-07-28 11:06:46 Aktualności

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn.
"Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w
gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów" więcej»

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

2018-07-23 14:25:53 Aktualności

Zawiadamiam o wydanej decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami gminy: Nowy Korczyn i Gręboszów. więcej»