Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-02-08 22:55:46 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2018 - zadanie“ Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych“. więcej»

Zaproszenie do składania ofert na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Strożyska

2018-02-07 20:35:35 Aktualności

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać: ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem powyżej poziomu terenu, wymianę drzwi w ścianie południowej i wschodniej, remont opaski wokół budynku, wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, elewacja budynku zgodnie z projektem kolorystyki, roboty towarzyszące i porządkowe, malowanie pomieszczeń, wymiana ogrodzenia. więcej»

Otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn

2018-02-07 20:02:41 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: " Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie" więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2018-02-02 21:03:12 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2018 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej»

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji

2018-01-25 12:44:00 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj.: podchloryn sodu – 4 000 kg, chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19H – 1 000 kg więcej»

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-01-22 14:22:03 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 stycznia 2018 r.

2018-01-18 20:04:41 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.

2018-01-16 18:29:39 Aktualności

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2018-01-15 22:12:36 Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2018 więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2018-01-11 21:50:23 Aktualności

Orzekam uznać działki gruntu położone w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 7,59 ha, za mienie gromadzkie
więcej»