Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 lutego 2019r.

2019-02-09 11:31:16 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
- budowie elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia drogowego nN 0,4 kV w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 1008, 828, 1268, 1023 Nowy Korczyn oraz działki nr 165 Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 stycznia 2019r.

2019-02-04 22:27:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer,,BUS4420A,, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.139 obręb 0022 w Uciskowie, gmina Nowy Korczyn.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 stycznia 2019 r.

2019-01-28 17:02:04 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2019-01-28 11:12:01 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2019-01-28 11:08:26 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2019 r.

2019-01-18 20:11:18 Aktualności

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-01-16 16:34:20 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.
więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2019 r.

2019-01-15 16:36:33 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 stycznia 2019r.

2019-01-14 23:20:11 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia drogowego nN 0,4 kV w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 1008, 828, 1268, 1023 Nowy Korczyn oraz dz. nr 165 Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 stycznia 2019r.

2019-01-14 23:14:30 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
- przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN - 15 KV związanej z modernizacją RS Nowy Korczyn w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn - RE Busko więcej»