Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 marca 2018 r.

2018-03-06 07:00:38 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

2018-03-05 18:29:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz 1817) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: więcej»

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 12 lutego 2018 r.

2018-02-27 21:16:28 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną inwestycją: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK" więcej»

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego

2018-02-17 00:07:49 Aktualności

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że w dniu 09.02.2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego
więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-02-08 22:55:46 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2018 - zadanie“ Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych“. więcej»

Zaproszenie do składania ofert na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Strożyska

2018-02-07 20:35:35 Aktualności

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać: ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem powyżej poziomu terenu, wymianę drzwi w ścianie południowej i wschodniej, remont opaski wokół budynku, wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, elewacja budynku zgodnie z projektem kolorystyki, roboty towarzyszące i porządkowe, malowanie pomieszczeń, wymiana ogrodzenia. więcej»

Otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn

2018-02-07 20:02:41 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: " Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie" więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2018-02-02 21:03:12 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2018 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
więcej»

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji

2018-01-25 12:44:00 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj.: podchloryn sodu – 4 000 kg, chlorek poliglinu wysokozasadowy PAX XL 19H – 1 000 kg więcej»

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-01-22 14:22:03 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»