Obwieszczenie

2016-03-11 16:08:52 Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" więcej»

Stawki cen i opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki

2016-03-07 20:15:53 Aktualności

Stawki cen i opłat (kwota netto) obowiązujące od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. na terenie Gminy Nowy Korczyn za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki przez Gminę Nowy Korczyn: więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2016-03-07 12:44:37 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 01.03.2016r.

2016-03-04 20:26:36 Aktualności

Decyzja GKN.6810.4.1.2016 z dnia 01.03.2016r. więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2016-03-02 12:58:08 Aktualności

na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego
w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2016
więcej»

Obwieszczenie

2016-02-25 20:22:48 Aktualności

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie

2016-02-12 22:06:20 Aktualności

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Obwieszczenie

2016-02-12 21:57:06 Aktualności

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Postanowienie

2016-02-12 21:44:52 Aktualności

Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach

2016-01-27 23:13:58 Aktualności

Konsultacje odbędą się w dniach 28.01.2016r. - 19.02.2016r.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Nowy Korczyn. więcej»