Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-02-24 18:11:22 Aktualności

“Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie“ więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 lutego 2017 r.

2017-02-20 12:04:40 Aktualności

W dniu 20 lutego 2017 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 23.12.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych. więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-02-17 12:20:23 Aktualności

Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu - “Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych“
więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2017-02-16 21:24:29 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-02-16 19:31:27 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie : Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2017 - zadanie " Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych ". więcej»

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2017-02-14 13:29:14 Aktualności

Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin więcej»

Ogłoszenie

2017-02-01 21:55:40 Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach prosi o przekazanie informacji dotyczących planów inwestycyjnych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2017,2018,2019 więcej»

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego

2017-01-31 14:02:54 Aktualności

na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie” więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.

2017-01-24 13:25:09 Aktualności

Uznać działkę gruntu położoną w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 927 o powierzchni 0,32 ha za mienie gminneUznać działkę gruntu położoną w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 927 o powierzchni 0,32 ha za mienie gminne więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2017-01-18 19:55:48 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. więcej»