OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 maja 2016r

2016-05-09 18:46:23 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na" Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów"
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 maja 2016r

2016-05-02 13:05:38 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie -Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

2016-04-28 10:37:47 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania że wydane zostało postanowienie którym z urzędu, wstrzymano wykonanie decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 kwietnia 2016 r.

2016-04-27 13:40:57 Aktualności

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu pn. ”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn” więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-04-19 22:18:41 Aktualności

Zawiadomienie o wniesionych odwołaniach w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn. "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" - w wariancie 3 preferowanym. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 kwietnia 2016r.

2016-04-15 14:05:43 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku

2016-04-08 18:19:29 Aktualności

ZOKR.420.2.2016. Nowy Korczyn dnia 08.04.2016r.
Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku poz 1118 ze zm)
na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie:

“Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu”.
- ”Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wsród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych”
- wysokość środków – 7000zł
więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2016-04-04 21:22:39 Aktualności

Znak:ZITŚ.271.Z3.2016 Nowy Korczyn, 04.04.2016r.

Gmina Nowy Korczyn: z siedzibą: ul. Krakowska 1 , 28-136 Nowy Korczyn zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu polegającego na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Gmina Nowy Korczyn zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

2016-03-24 14:29:29 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz 1118 ze zm. ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie : Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2016 - zadanie " Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych ". więcej»

Obwieszczenie

2016-03-11 16:08:52 Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" więcej»