OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-08-13 08:34:03 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013

2013-07-16 08:00:45 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6730.4.2013

2013-07-05 10:06:55 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn z siedzibą ul. Krakowska 1 , 28-136 Nowy Korczyn - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.4.2013 z dnia 04 lipca 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania pomieszczeń dla publicznych szkół i przedszkoli
więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2013-07-01 13:11:50 Aktualności

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”
więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2013-06-27 11:05:39 Aktualności

Wykonanie dwóch tablic informacyjno-promocyjnych dla Projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.4.2013

2013-06-19 14:36:13 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6730.2.2013

2013-05-17 14:05:49 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.2.2013 z dnia 17maja 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie bezprzewodowej dwustronnej łączności z obiektami ruchomymi, dla przedsięwzięcia polegającego na : więcej»

Zaproszenie II

2013-05-08 19:47:05 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 700 ton. więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6730.3.2013

2013-05-07 13:42:05 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.3.2013 z dnia 7maja 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej do oczyszczania i przesyłania ścieków dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym budowa zbiorników, stacji zlewczej, rurociągów technologicznych, instalacji zasilania elektrycznego, dróg i placów wewnętrznych, obejmujących miejscowości : Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków, gmina Nowy Korczyn”

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-04-23 10:37:10 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Nieruchomość rolna położona w Górnowoli. więcej»