Ogłoszenie

2013-04-16 15:01:29 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2013

2013-04-16 14:51:07 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.2.2013 z dnia 15.04.2013r. ustalił lokalizację dla inwestycji pn: więcej»

Obwoeszczenie z dnia 10.04.2013r.

2013-04-11 19:25:59 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

ZAPROSZENIE

2013-04-03 19:28:24 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 700 ton. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na Sprawowanie nadzoru archeologicznego

2013-03-29 14:26:10 Aktualności

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Sprawowanie nadzoru archeologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013

2013-03-26 13:58:17 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

Otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadania publicznego

2013-03-20 21:20:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwania i dystrybucji artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie” więcej»

Obwieszczenie z dnia 14.03.2013r.

2013-03-15 07:59:23 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2013-03-15 07:57:08 Aktualności

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
więcej»

Obwieszczenie z dnia 5.03.2013

2013-03-06 11:36:21 Aktualności

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej»