Zaproszenie II

2013-05-08 19:47:05 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 700 ton. więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6730.3.2013

2013-05-07 13:42:05 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.3.2013 z dnia 7maja 2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej do oczyszczania i przesyłania ścieków dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym budowa zbiorników, stacji zlewczej, rurociągów technologicznych, instalacji zasilania elektrycznego, dróg i placów wewnętrznych, obejmujących miejscowości : Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków, gmina Nowy Korczyn”

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-04-23 10:37:10 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Nieruchomość rolna położona w Górnowoli. więcej»

Obwieszczenie

2013-04-22 14:38:02 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

2013-04-18 23:12:13 Aktualności

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. więcej»

Obwieszczenie z dnia 15.04.2013r.

2013-04-17 08:49:12 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-04-16 15:03:01 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Nieruchomość rolna położona w Strożyskach. więcej»

Ogłoszenie

2013-04-16 15:01:29 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2013

2013-04-16 14:51:07 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.2.2013 z dnia 15.04.2013r. ustalił lokalizację dla inwestycji pn: więcej»

Obwoeszczenie z dnia 10.04.2013r.

2013-04-11 19:25:59 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»