Obwieszczenie

2011-06-02 13:41:24 Aktualności

Urząd Gminy Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku AKSON Bogna Szewczyk ul. Zamoyskiego 31/202 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Nidzie więcej»

Obwieszczenie

2011-05-13 12:34:16 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2011 z dnia 06.05.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „nadbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie więcej»

OBWIESZCZENIE

2011-04-28 15:26:14 Aktualności

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie i przebudowie Ośrodka Zdrowia więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-04-22 10:58:36 Aktualności

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 152 obręb Piasek Wielki o powierzchni 1,01 ha KW K11B/00018467/7. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej, położona w miejscowości Piasek Wielki Gm. Nowy Korczyn.
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-04-22 10:55:54 Aktualności

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1550/1 obręb Nowy Korczyn o powierzchni 1 300m2 KW. K11B/00010533/5. Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w miejscowości Nowy Korczyn Gm. Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2011-04-15 09:31:50 Aktualności

O wykazie nieruchomości przeznaczonejdo wydzierżawienia
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat

2011-04-15 09:29:54 Aktualności

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: z 2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Nowym Korczynie obwieszcza, że przeznacza do wydzierżawienia następującą nieruchomość : więcej»

Obwieszczenie

2011-04-01 13:35:01 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.03.2011r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONYCH DO W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO TRZECH LAT

2011-03-25 14:00:47 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r. więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

2011-03-25 13:53:09 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość komunalną: więcej»