Zaproszenie do złożenia oferty na wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

2009-09-18 13:52:36 Aktualności

ZAPROSZENIE
Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wymiana opasek i chodników z płytek betonowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie. więcej»

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

2009-09-10 15:12:40 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie otrzymał w m-cu lipcu br. ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach dofinansowanie w kwocie 87.006,50 zł. na podstawie złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. więcej»

FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi poniżej 14 000 euro

2009-09-08 07:40:20 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie przedstawia w załączeniu wzór oferty na wykonanie usługi transportowej.
Ofertę należy złożyć do dnia 11.09.2009 r. do godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 (pok. nr 2). więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Znak:GKB- 7330/5P/09

2009-09-03 13:22:04 Aktualności

a podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn. zmianami tekst jednolity więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac: Remont drogi gminnej nr 002409T

2009-08-28 18:35:01 Aktualności

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie prac: Remont drogi gminnej nr 002409T Pawłów – Podlesie – Kawęczyn od km 0+740 do km 1+240 o długości 500 m. oraz wartości poniżej 14000 Euro więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7331-CP-1/08/09

2009-08-28 18:31:26 Aktualności

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.) podaje się więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac: Remont drogi gminnej

2009-08-21 23:29:26 Aktualności

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie prac: Remont drogi gminnej nr 002409T Pawłów – Podlesie – Kawęczyn od km 0+740 do km 1+240 o długości 500 m. oraz wartości poniżej 14000 Euro
Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Remont drogi gminnej nr 002409T Pawłów – Podlesie – Kawęczyn. więcej»

Z a w i a d o m i e n i e Znak:GKB-7331-CP/1//09

2009-08-14 14:42:08 Aktualności

Nowym Korczynie zawiadamia, ze zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

2009-08-13 08:29:45 Aktualności

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie
o wartości poniżej 14000 Euro

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wykonanie prac remontowych w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie o wartości poniżej 14000 Euro
więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 2009

2009-08-07 08:38:53 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Brzostkowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. więcej»