Protokół

2019-03-11 12:48:30 Aktualności

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowego obrębu geodezyjnego Podzamcze spisany w dniu 07.03.2019r. więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

2019-03-05 13:50:40 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. zm.) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w 2019 roku – Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych” więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

2019-03-05 13:45:47 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. zm.) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: „Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu” – „Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych”. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 r.

2019-03-04 13:56:38 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 01.03.2019 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej na terenie gminy Nowy Korczyn oraz gminy Gręboszów więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 r.

2019-03-04 13:55:49 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej na terenie gminy Nowy Korczyn oraz gminy Gręboszów więcej»

Zapytanie ofertowe

2019-02-19 21:54:30 Aktualności

Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn samochodami samowyładowczymi we wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 lutego 2019r.

2019-02-15 22:44:56 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z demontażem w miejscowości Podzamcze gmina Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 1640, 1639, 1638, 2028, 1634, 1636, 1637, 1633, 1631, 2016, 1629, 1628, 1641/1, 1641/2 położone w miejscowości Podzamcze gmina, Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie

2019-02-14 10:01:12 Aktualności

zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 45,61 ha, przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji. więcej»

Zawiadomienie

2019-02-14 10:00:23 Aktualności

zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha, przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji. więcej»

Ogłoszenie Starosty buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2019-02-11 23:20:06 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Nowym Korczynie, oznaczonej jako działka nr 432 posiadającej nieuregulowany stan prawny. więcej»