Referat Straży GminnejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-01-23 13:50:34

Do zadań Referatu Straży Gminnej: należy:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym przepisami prawa.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof, miejsc zagrożonych takim lub podobnym zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Ochrona porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7. Doprowadzenie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
10. Kontrola realizacji określonych przepisami prawa obowiązków m.in. w zakresie:
a) utrzymania porządku i czystości na ulicach, drogach, posesjach, trawnikach, itd.,
b) dbałości o stan i oznakowanie budynków i innych nieruchomości,
c) prawidłowości zabezpieczenia prowadzonych na terenie Gminy prac remontowo-budowlanych i miejsc niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
d) bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
e) opieki nad dziećmi i nad zwierzętami.
11. Kontrola prawidłowości organizacji ruchu drogowego i oświetlenia ulic, zgłaszanie wniosków do odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
12. Współpraca z gminnymi służbami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych.
13. Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych.Powrót