Biuro Obsługi Szkół SamorządowychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-11-30 10:15:40

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W NOWYM KORCZYNIE

 28 -136 Nowy Korczyn, ul. Buska 7
tel./fax (041) 37 71 332

e-mail: boszs55@wp.pl
p.o. Dyrektor
mgr Izabela Błaszczyk
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:30

 

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie jest jednostką organizacyjną gminy podległą Radzie Gminy w Nowym Korczynie.

Biuro działa na podstawie:

- Uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XII / 60 / 95 z dnia 28.12.1995 roku, stanowiącej o utworzeniu tego Biura,
- Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie,
- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm. /,
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. /,
- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. /.

Zadaniem Biura jest: prowadzenie obsługi ekonomiczno – administracyjnej oraz finansowo – księgowej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, Szkoły Podstawowej w Ostrowcach, Szkoły Podstawowej w Piasku Wielkim, Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie i Samorządowego Przedszkola w Nowym Korczynie, a w szczególności:

1. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej,
2. prowadzenie analityki i syntetyki księgowej,
3. prowadzenie planowania i statystyki oraz sporządzania wymaganych sprawozdań w zakresie zadań rzeczowych i finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych objętych zakresem działania oraz własnych,
4. udzielania pomocy w opracowywaniu planów finansowych, analiz ekonomicznych oraz informacji dotyczących poszczególnych jednostek,
5. udzielania pomocy w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych,
6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo – budżetowej w obsługiwanych jednostkach,
7. prowadzenie spraw kadrowych oraz archiwizowanie dokumentacji,
8. przygotowywanie wniosków o renty i emerytury dla pracowników zatrudnionych w szkołach,
9. przygotowywanie dokumentacji do ustalenia kapitału początkowego,
10. rozliczanie inwentaryzacji,
11. przygotowywanie dokumentów oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym,
12. prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników czynnych i emerytowanych pracowników oświaty,
13. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska.

 

Biuro dysponuje środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, oraz środkami pochodzącymi z budżetu gminy na realizację zadań własnych.
Powrót