URG_Rok 2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-09-19 13:53:19Załączone pliki
URG_XXXIII_226_2018.pdfURG_XXXIII_226_2018 (URG_XXXIII_226_2018.pdf - 1185.302 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:50:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
URG_XXXIII_227_2018.pdfURG_XXXIII_227_2018 (URG_XXXIII_227_2018.pdf - 1885.559 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:51:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032
URG_XXXIII_228_2018.pdfURG_XXXIII_228_2018 (URG_XXXIII_228_2018.pdf - 787.662 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:52:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok
URG_XXXIII_229_2018.pdfURG_XXXIII_229_2018 (URG_XXXIII_229_2018.pdf - 331.003 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:52:45 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXXI/209/2017 z dnia 24 listopada 2017r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku
URG_XXXIV_230_2018.pdfURG_XXXIV_230_2018 (URG_XXXIV_230_2018.pdf - 949.181 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:41:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
URG_XXXIV_231_2018.pdfURG_XXXIV_231_2018 (URG_XXXIV_231_2018.pdf - 2490.516 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:44:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032
URG_XXXIV_232_2018.pdfURG_XXXIV_232_2018 (URG_XXXIV_232_2018.pdf - 171.291 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:45:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
URG_XXXIV_233_2018.pdfURG_XXXIV_233_2018 (URG_XXXIV_233_2018.pdf - 171.438 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:46:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
URG_XXXIV_234_2018.pdfURG_XXXIV_234_2018 (URG_XXXIV_234_2018.pdf - 479.118 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:46:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2022"
URG_XXXIV_235_2018.pdfURG_XXXIV_235_2018 (URG_XXXIV_235_2018.pdf - 1238.236 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:47:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URG_XXXIV_236_2018.pdfURG_XXXIV_236_2018 (URG_XXXIV_236_2018.pdf - 675.602 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:48:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze przetargu
URG_XXXIV_237_2018.pdfURG_XXXIV_237_2018 (URG_XXXIV_237_2018.pdf - 269.943 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:48:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok.
URG_XXXIV_238_2018.pdfURG_XXXIV_238_2018 (URG_XXXIV_238_2018.pdf - 167.799 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:49:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
URG_XXXIV_239_2018.pdfURG_XXXIV_239_2018 (URG_XXXIV_239_2018.pdf - 248.579 KB)
Data publikacji: 2018-05-22 09:51:27 Redaktor: Administrator
Opis: przyjmująca „Apel Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”
URG_XXXV_240_2018.pdfURG_XXXV_240_2018 (URG_XXXV_240_2018.pdf - 452.008 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:39:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
URG_XXXV_241_2018.pdfURG_XXXV_241_2018 (URG_XXXV_241_2018.pdf - 3478.601 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:39:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032
URG_XXXV_242_2018.pdfURG_XXXV_242_2018 (URG_XXXV_242_2018.pdf - 166.957 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:41:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URG_XXXV_243_2018.pdfURG_XXXV_243_2018 (URG_XXXV_243_2018.pdf - 342.809 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:42:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
URG_XXXV_244_2018.pdfURG_XXXV_244_2018 (URG_XXXV_244_2018.pdf - 330.44 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:43:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
URG_XXXV_245_2018.pdfURG_XXXV_245_2018 (URG_XXXV_245_2018.pdf - 177.228 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:44:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Korczyn
URG_XXXVI_246_2018.pdfURG_XXXVI_246_2018 (URG_XXXVI_246_2018.pdf - 1239.442 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:45:34 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
URG_XXXVI_247_2018.pdfURG_XXXVI_247_2018 (URG_XXXVI_247_2018.pdf - 3388.759 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:46:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032
URG_XXXVI_248_2018.pdfURG_XXXVI_248_2018 (URG_XXXVI_248_2018.pdf - 681.393 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:47:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
URG_XXXVII_249_2018.pdfURG_XXXVII_249_2018 (URG_XXXVII_249_2018.pdf - 1530.322 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 11:56:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2017 rok
URG_XXXVII_250_2018.pdfURG_XXXVII_250_2018 (URG_XXXVII_250_2018.pdf - 7845.78 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 11:57:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
URG_XXXVII_251_2018.pdfURG_XXXVII_251_2018 (URG_XXXVII_251_2018.pdf - 161.031 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 11:57:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2017r.
URG_XXXVII_252_2018.pdfURG_XXXVII_252_2018 (URG_XXXVII_252_2018.pdf - 1528.425 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 11:58:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok

Powrót