Gminnny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-08-19 07:52:08

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE

Adres: ul. Buska 7
28-136 Nowy Korczyn

NIP:
655-16-99-625

REGON:
291133445

Kontakt:
Tel/faks (0-41) 37-71-065

E-mail:
gopskorczyn @ netium.com.pl

Kierownik:
Sławomir Wawrzeniec
Telefon (0-41) 37-71-065

Godziny pracy Ośrodka
Od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 15.30

S T A T U T
Ośrodka Pomocy Społecznej

______________________________

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „ Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowym Korczynie z dnia 29 marca 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie”,

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z póź. zm.)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm.),

5. Innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

6. Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Nowy Korczyn.

2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie jest budynek Urzędu Gminy przy ul. Buskiej 7.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 28-136 Nowy Korczyn ul.Buska 7.

Rozdział II

ZADANIA OŚRODKA

§ 3. 1. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2) pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 4. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

13) dożywianie dzieci,

14) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym ,

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

2.Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy :

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomoc w naturze,

3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 5. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wpłacanie zasiłków stałych,

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalnego wsparcia.

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.

3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych określone ustawą o świadczeniach rodzinnych.

§ 6. Zadania własne gminy Ośrodek wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wójta Gminy.

§ 7. W realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 8.1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

2. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy, który również ustala jego wynagrodzenie.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

a) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników ośrodka,

b) składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,

c) realizuje zadania przypisane mu ustawą o pomocy społecznej,

4. W zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

5.Upoważnienie może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika ośrodka pomocy społecznej.

6. W zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Kierownik prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych.

§ 9. 1. W skład ośrodka wchodzą:

1) Kierownik

2) Pracownicy socjalni

3) Opiekunki domowe

4) Pracownik ds. świadczeń rodzinnych

2. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników, zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz dokonuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 10. 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracowników socjalnych.

2. Pracownicy socjalni zobowiązani są do:

- realizacji zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej,

- zachowania w tajemnicy informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, także po ustaniu zatrudnienia.

§ 11. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjna gminy Nowy Korczyn działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy.

§ 12. Działalność Ośrodka finansowana jest:

- z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

- z budżetu gminy w zakresie zadań własnych.

§ 13. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

§ 15. Zmian Statutu dokonuje się w drodze Uchwały Rady Gminy Nowy Korczyn.R E G U L A M I N
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM KORCZYNIE

§ 1.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spełnia Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej.

§ 2.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren gminy Nowy Korczyn, obejmujący swym zasięgiem 24 sołectwa.

§ 3.

W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
- kierownik-koordynator
- pracownicy socjalni.

§ 4.

Kierownik - Koordynator nadzoruje całość prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem Gminy i Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej.

§ 5.

Rejon działania pracownika socjalnego powinien obejmować obszar zamieszkały przez 3,5 tyś. mieszkańców. Podział na rejony powinien być przeprowadzony w sposób uwzględniający lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.

§ 6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje całą działalność organizatorską w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji, a w szczególności odpowiada za:
- diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji
socjalnej,
- udzielanie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej:
pieniężnych, w naturze, w usługach,
- współpracę z samorządem mieszkańców w sprawach rozpoznania i organizacji
zaspokojenia potrzeb,
- organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych oraz
rehabilitacji zawodowej inwalidów,
- współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających
pomocy, prowadzonych przez organizacje i inne siły społeczne.

§ 7.

Do zadań Kierownika-Koordynatora należy:
- koordynacja i nadzór nad pracą rejonowych pracowników socjalnych,
- przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej
- sporządzanie gminnego bilansu potrzeb i środków,
- planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej,
- ocena problemów społecznych terenu i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
- podejmowanie z upoważnienia Wójta Gminy postanowień i decyzji o przyznaniu bądź
odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej,
- analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności świadczonej
pomocy,
- współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz
pomocy społecznej.

§ 8.

Pracownik socjalny w rejonie swego działania realizuje zadania w zakresie:
- rozpoznania i diagnozy socjalnej potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji terenowych opiekunów społecznych, organizacji społecznych i innych,
- sporządzanie indywidualnych planów zaspokojenia stwierdzonych potrzeb,
- kompletowania i prowadzenia dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,
- współdziałania z placówkami służby zdrowia, w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczących organizacji opieki środowiskowej i rehabilitacji,
- współpracy z terenowymi opiekunami społecznymi: organizowania ich działalności i szkolenia,

§ 9.

W miarę występujących potrzeb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może zatrudnić opiekunki domowe celem zapewnienia opieki osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym na terenie swego działania.

§ 10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność w oparciu o roczne plany pracy, zatwierdzone przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej.Powrót