Komisja RewizyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-04-12 09:54:18

P L A N P R A C Y

P L A N            P R A C Y

KOMISJI  REWIZYJNEJ   Rady Gminy  w  Nowym  Korczynie  na  2006 rok.

 

S T Y C Z E Ń

 

       1.  Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.         

                                                                 

L  U  T  Y

 

       1.  Ocena realizacji zobowiązań podatkowych wobec gminy.

      

 

M A R Z E C

 

1.       Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Korczyn

  za rok 2005.

K W I E C I E Ń

 

1.      Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

 

M  A  J

1.        Informacja na temat zaawansowania budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Nowego Korczyna i Grotnik Dużych.

 

C Z E R W I E C

1.      Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

 

 

L I P I E C

 

1.      Kontrola Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w/m.

 

S I E R P I E Ń

 

1.        Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

 

W R Z E S I E Ń

 

  1. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Nowym

Korczynie.

 

P A Ź D Z I E R N I K

 

  1. Opracowanie informacji o działalności  Komisji Rewizyjnej celem przedłożenia Radzie Gminy.

 

 

 Powrót