Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpożarowejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-04-12 10:11:43

P L A N P R A C Y

P L A N    P R A C Y

Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Nowy Korczyn na rok 2006

 

 

S T Y C Z E Ń

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok.

2. Sprawy bieżące – odśnieżanie dróg.

 

L   U   T   Y

1. Omówienie współpracy komisji z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

2. Omówienie stanu oznakowania dróg na terenie gminy (posiedzenie wyjazdowe).

 

M A R Z E C

1. Informacja na temat bezpieczeństwa gminy – przy udziale gości zaproszonych.

2. Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

1. Kontrola strażnic OSP przy udziale zaproszonych gości z  PSP.

2. Omówienie stanu wałów przeciwpowodziowych w gminie.

 

M   A   J

1. Omówienie zagrożenia pożarowego na terenie lasów w związku z wypalaniem traw.

2. Monitoring terenu gminy w celu ujawnienia dzikich wysypisk śmieci.

 

C Z E R W I E C

1. Spotkanie z dyrektorami szkół i delegacjami młodzieży w celu omówienia stanu

          bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji .

L I P I E C

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie w I półroczu 2006 r.

2. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy.

 

S I E R P I E Ń

1. Informacja o wywozie nieczystości z terenu gminy przy udziale dyrektora Zakładu 

    Gospodarki Komunalnej w/m .

2. Monitoring terenu gminy w celu ujawnienia dzikich wysypisk śmieci.

 

W R Z E S I E Ń

1. Kontrola bezpieczeństwa dowozu uczniów do szkół.

2. Omówienie tematu bezpiecznej drogi  dzieci do szkół i bezpiecznego powrotu

          do domu.

P A Ż D Z I E R N I K

1. Omówienie stanu oznakowania dróg na terenie gminy (posiedzenie wyjazdowe).

2. Sprawy bieżące.

3. Podsumowanie pracy komisji w roku 2006.

 

 

 

 

 Powrót