Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpożarowejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-04-12 10:13:52

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Nowym Korczynie


KADENCJA 2010 – 2014

SKŁAD:

1. Trela Władysław   -Przewodniczący

2. Borla Grzegorz   -Z-ca przew.

3. Gołdyn Kazimiera   - członek

4. Krupska Teresa   -członek

5. Matuszewska Elżbieta  -członek

6. Wiśniewska Anna   -członek

 


 

PLAN PRACY

Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy w Nowym Korczynie

 

Styczeń

1.      Opracowanie planu pracy na 2011 rok.

2.      Zapoznanie z budżetem gminy na 2011rok.

Luty

1.      Zabezpieczenie potrzeb społecznych w zakresie usług medycznych (pielęgniarki środowiskowe).

2.      Omówienie współpracy z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi (nawiązanie współpracy ze służbami policji, szkołami, strażami pożarnymi, służbą zdrowia)

3.      Pomoc społeczna i bytowo- mieszkaniowa. GOPS.

Marzec

1.      Informacja na temat zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji                 i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ochrony środowiska w sprawie obszarów Natura2000.

2.      Sprawy bieżące.

Kwiecień

1.      Informacja o służbie zdrowia na terenie Gminy (działalność profilaktyczna i opieka szkolna, „Profilaktyka fluorkowa” przy udziale kierownictwa ośrodków zdrowia z Gminy).

2.      Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie świata”.

Maj

1.      Informacja o stanie jakości wody.

2.      Kontrola strażnic OSP – posiedzenie wyjazdowe.

Czerwiec

1.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Gminnej.

2.      Spotkanie z dyrektorami szkół w celu omówienia stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Lipiec

1.      Ocena stanu bezpieczeństwa na I półrocze 2011r.

2.      Wnioskowanie o powrót Komisariatu Policji do Nowego Korczyna.

Sierpień

1.      Omówienie sposobu likwidacji dzikich wysypisk śmieci.   

2.      Kontrola bezpieczeństwa dowozu uczniów do szkół.

Wrzesień

1.      Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkołach.

2.      Sprawy różne.

Październik

1.      Przyjęcie informacji o przygotowaniu do okresu zimowego.

Listopad

1.      Spotkanie z Radami Sołeckimi w sprawie bezpieczeństwa publicznego i ppoż.

Grudzień

1.      Podsumowanie pracy komisji za 2011rok.

2.      Sprawozdanie z działalności służby zdrowia i GOPS

 


 Powrót