Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony PrzeciwpożarowejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-02-04 12:42:58


1. Gadawski Bolesław  - przewodniczący komisji
2. Wiśniewska Anna  - zastępca przew. Komisji
3. Jaworski Władysław  - członek
4. Krupska Jolanta  - członek
5. Stecki Tadeusz - członek
6. Ziętara Bogusława  - członek

P L A N    P R A C Y
Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Nowy Korczyn na rok 2003.

S T Y C Z E Ń
1. Ukonstytuowanie się komisji
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2003 rok

L U T Y
1. Omówienie  sprawy kontraktów z ŚRKCh na 2003r. – wspólnie z kierownikami samorządowych  ZOZ z gminy.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy w dziale zdrowia i bezpieczeństwa publicznego na rok 2003.

M A R Z E C
1. Omówienie współpracy z policją i  O S P przy udziale gości zaproszonych.
2. Omówienie stanu wałów przeciwpowodziowych w gminie.

KWIECIEŃ
1. Kontrola strażnic OSP przy udziale komendanta powiatowego PSP.
2. Omówienie współpracy komisji z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

M A J
1. Omówienie zagrożenia pożarowego na terenie lasów w związku z wypalaniem traw.
2. Opiniowanie projektów uchwał związanych z wprowadzeniem  N  F  Z.

C Z E R W I E C
1. Spotkanie z dyrektorami szkół i delegacjami młodzieży w celu omówienia stanu bezpieczeństwa młodzieży podczas wakacji (na terenach szkół, przy udziale osób zaproszonych).
2. Organizacja konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda”.

L I P I E C
1. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie w I półroczu 2003r.
2. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy.

S I E R P I E Ń
1. Monitoring terenu gminy w celu ujawnienia dzikich wysypisk śmieci.
2. Informacja o wywozie nieczystości z terenu gminy przy udziale dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w/m .

W R Z E S I E Ń
1. Kontrola bezpieczeństwa dowozu uczniów do szkół – omówienie tematu bezpiecznej drogi  dzieci do szkół.
2. Przyjęcie informacji o badaniach profilaktycznych oraz kontraktach z  N F Z  (przy udziale miejscowych pielęgniarek).

P A Ż D Z I E R N I K
1. Omówienie stanu oznakowania dróg na terenie gminy (posiedzenie wyjazdowe).

L I S T O P A D
1. Kontrola strażnic  O S P – przy udziale komendanta powiatowego PSP.
2. Omówienie aktualnych problemów służby zdrowia w gminie.

G R U D Z I E Ń

1. Podsumowanie pracy komisji w roku 2003.

 

Posiedzenia komisji mogą odbywać się w zależności od potrzeb.Powrót