Komisja Rolnictwa, Przemysłu i Ochrony ŚrodowiskaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-04-12 10:15:49

P L A N P R A C Y
P L A N     P R A C Y

Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Ochrony Środowiska Rady Gminy

w Nowym Korczynie na rok 2006.

Styczeń

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok.

2. Sprawy różne.

Luty

1 Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2006 rok i przedstawienie ewentualnych

   korekt tego projektu.

2. Sprawy różne.

Marzec

1.      Ocena prac związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie naszej

       gminy. ( Zaprosić Wójta Gminy na posiedzenie)

 2.   Sprawy różne.

Kwiecień

1. Przyjęcie informacji o stanie gotowości służb związanych z ochroną wałów

    przeciwpowodziowych i stanem dróg dojazdowych do w/w wałów na terenie naszej

    gminy.

2. Sprawy różne.

Maj

1.      Przyjęcie informacji o podejmowanych działaniach w zakresie czystości zagród, wywozu

i utylizacji śmieci  na terenie naszej gminy. ( Zaprosić pracownika UG p. S. Majchra).

 2.   Sprawy różne.                                            

Czerwiec

1. Ochrona wałów przeciwpowodziowych przed bobrami na terenie naszej gminy.

2. Sprawy różne.

Lipiec

1. Kontrola dzikich wysypisk śmieci w poszczególnych sołectwach – posiedzenie wyjazdowe.

2. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Informacja na temat skupu zbóż i jego przechowalnictwa na terenie gminy.

2.  Sprawy różne.

Wrzesień

1. Ocena zrealizowanego przedsięwzięcia budowy oczyszczalni i kanalizacji na terenie naszej

2. Sprawy różne.

Październik

 

1.      Ocena pracy komisji za okres mijającej kadencji Rady Gminy.

2.   Sprawy różne.Powrót