Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Wersja do druku

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1/której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2/która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o  Karcie  Dużej  Rodziny, lub

3/która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4/która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań  poza granicami państwa, lub

5/która nie ukończyła 26 lat, lub

6/która ukończyła 65 lat, lub

7/która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8/ która jest w ciąży

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona potwierdza przekładając oryginały dokumentów stwierdzające stan faktyczny określony w pkt 1-7 oraz składając stosowne oświadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1/poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach  lub  o  spoczywających na niej obowiązkach, lub

2/wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3/udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1-2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4/sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1/podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2/z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Przed udzieleniem porady prawnej może również zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 350

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2017-02-23 01:10:47
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2017-02-23 01:11:30
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2017-02-23 01:11:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony