Opublikowano: 2016-05-20 14:46:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły na terenie gminy Nowy Korczyn

Wynik postepowania:

Znak: ZITŚ.271.03.2016                                                                                                Nowy Korczyn, 19.05.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły na terenie gminy Nowy Korczyn” wybrano ofertę nr  1  jako najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę Usługi Dla Rolnictwa Stanisław Walasek, ul. Stopnicka 12, Nowy Korczyn –o wartości  136 185,15 zł.

 

Oferta ww. Wykonawcy odpowiada treści SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 punktów łącznie.

I.                    Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja ofert

Kryterium cena (waga kryterium 95%)

Kryterium gwarancja (waga kryterium 5%)

Razem

1.

Usługi Dla Rolnictwa

Stanisław Walasek

ul. Stopnicka 12, 28-136 Nowy Korczyn

95,00

5,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o

ul. Rakowska 40, 28 -200 Staszów

93,84

5,00

98,84

 

II.                  Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postepowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.                Informacja o ofertach odrzuconych:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

IV.                Termin po upływie, którego może być zawarta umowa -  nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  w sposób określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 640
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2016-04-16 21:41:03
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2016-04-16 21:51:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu