Opublikowano: 2016-05-20 14:45:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Stojki- Wójtowe Łąki - Szpitalna w miejscowości Grotniki Małe, gmina Nowy Korczyn

Wynik postepowania:

Znak: ZITŚ.271.05.2016                                                      Nowy Korczyn, 25.05.2016r.

 

dot. postępowania:  Przebudowa drogi gminnej Stojki- Wójtowe Łąki - Szpitalna w miejscowości Grotniki Małe, gmina Nowy Korczyn.

  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na postawie art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz w związku z pkt IV.4.17) ogłoszenia o zamówieniu nr: 94392 – 2016, z dnia 16.04.2016r., Zamawiający- Gmina Nowy Korczyn informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. 

Uzasadnienie 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zgodnie z treścią pkt IV.4.17) ogłoszenia o zamówieniu nr: 94392 – 2016, z dnia 16.04.2016r., Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

W trakcie niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający powziął wiadomość, że nie uzyska środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia, dlatego też konieczne stało się unieważnienie niniejszego postępowania.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 626
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2016-04-16 21:57:09
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2016-04-16 22:01:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu