Opublikowano: 2016-05-24 13:58:58

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 353040T Parchocin - Podwale - lspy

Wynik postepowania:

Znak: ZITŚ.271.06.2016                                                                                                Nowy Korczyn, 24.05.2016r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Remont drogi gminnej nr 353040T Parchocin - Podwale - lspy od km 0+000 do km 1+850.wybrano ofertę nr  3  jako najkorzystniejszą złożoną przez WykonawcęDROGOMEX” sp. z o. o, ul. Stefana Bryły 4, Pruszków –o wartości  158 106,46 zł.

 

Oferta ww. Wykonawcy odpowiada treści SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 punktów łącznie.

I.                    Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja ofert

Kryterium cena (waga kryterium 95%)

Kryterium gwarancja (waga kryterium 5%)

Razem

1.

Usługi Dla Rolnictwa

Stanisław Walasek

ul. Stopnicka 12, 28-136 Nowy Korczyn

76,83

3,00

79,83

2.

Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT”

Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

77,56

5,00

82,56

3.

„DROGOMEX” sp. z o. o

Ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

95,00

5,00

100,00

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

76,47

5,00

81,47

5.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” sp. z o. o

ul. Ściegiennego 268a, 25- 116 Kielce  

84,23

5,00

89,23

6.

TRAKT S. A.

Górki Szczukowskie 1 k. Kielc, 26 – 065 Piekoszów

66,12

5,00

71,12

7.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

76,31

5,00

81,31

8.

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o

DYLMEX- INWESTYCJE sp. k.

ul. Rakowska 33

 

Firma Transportowo- Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

88,21

5,00

93,21

9.

Usługi Koparko- Ładowarką Transport Drogowy

Marcin Piotrowski

Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn

75,39

5,00

80,39

 

II.                  Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postepowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.                Informacja o ofertach odrzuconych:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

IV.                Termin po upływie, którego może być zawarta umowa -  nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  w sposób określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 708
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2016-04-20 21:37:27
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2016-04-20 21:50:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu