Opublikowano: 2016-06-20 14:31:11

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

Wynik postepowania:

Znak: ZITŚ.271.07.2016                                                                                                Nowy Korczyn, 20.06.2016r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.  2015r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków” wybrano ofertę nr  1  jako najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o DYLMEX-INWESTYCJE sp. k. Staszów Firma Transportowo- Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl Staszów –o wartości  256 685,51 zł.

Oferta ww. Wykonawcy odpowiada treści SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 punktów łącznie.

I.                    Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja ofert

Kryterium cena (waga kryterium 95%)

Kryterium gwarancja (waga kryterium 5%)

Razem

1

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o DYLMEX-INWESTYCJE sp.k.

Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 Firma Transportowo+ Budowlano+ Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

95,00

5,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o

Ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

87,88

5,00

92,88

3

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF.-BUD” s.c.

ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

56,25

5,00

61,25

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART sp. z o. o

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

94,68

5,00

99,68

 

II.                  Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postepowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.                Informacja o ofertach odrzuconych:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 pzp odrzucono ofertę  nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów.

IV.                Termin po upływie, którego może być zawarta umowa -  nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  w sposób określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 682
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2016-05-19 12:03:39
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2016-05-19 12:08:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu